Η Διοίκηση της επιχείρησης VAN ΑΕ θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας την Ποιότητα, για την εξασφάλιση και διατήρηση του πελατειακού της δυναμικού,
την προσέλκυση νέων πελατών και την καθιέρωση της στην αγορά, ως μία αξιόπιστη επιχείρηση στον τομέα της:

Για τον λόγο αυτό, η εταιρία έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS),
σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί, με συνέπεια και γνώμονα την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας.